Komunikaty


Zasady dokonywania przeglądów kwalifikacyjnych i kojarzenia między odmianami dla jamników króliczych i miniaturowych.

1. Przeglądu może dokonać polski międzynarodowy sędzia kynologiczny posiadający uprawnienia do oceny grupy 4 FCI.
2. Właściciel jamnika zgłasza się na przegląd z psem i rodowodem.
3. Pomiar obwodu klatki piersiowej może być wykonany dopiero po ukończeniu przez psa 15 miesięcy.
4. W wyniku pomiaru jamniki o obwodzie klatki piersiowej do 30,0 cm mogą być zakwalifikowane jako jamniki królicze, jamniki o obwodzie klatki piersiowej powyżej 30,0 cm do 35,0 cm jako jamniki miniaturowe.
5. Wynik pomiaru (obwód klatki, właściwą wielkość, datę przeglądu, imienną pieczątkę i podpis) sędzia wpisuje na odwrotnej stronie rodowodu psa. Np. „obwód klatki piersiowej 28,0 cm, jamnik króliczy, 28.11.2006, międzynarodowy sędzia kynologiczny XXX”.
6. Właściciel odsyła rodowód wraz z prośbą o jego wymianę do Zarządu Głównego ZKwP przez biuro swojego oddziału, w którym uiszcza wszystkie opłaty związane z ponownym wypisaniem rodowodu.

Kwalifikacje hodowlane

Ostateczne uznanie psa za reproduktora lub suki za sukę hodowlaną może być dokonane dopiero po przeglądzie kwalifikacyjnym i na podstawie ocen uzyskanych w wieku powyżej 15 miesięcy wyłącznie na wystawach, na których jamnik był oceniany w rasie, do której został zakwalifikowany. Np. jeżeli jamnik był wystawiany jako miniaturowy i w tej rasie uzyskał oceny doskonałe, później jego właściciel przekwalifikował go na jamnika króliczego, to oceny uzyskane w rasie miniatura nie mogą być podstawą do przyznania kwalifikacji hodowlanej dla jamnika króliczego.

Szczenięta urodzone po rodzicach różnych odmian

Zgodnie z wprowadzonymi przez Główną Komisję Hodowlaną ustaleniami, które obowiązują od 01.01.2007 r. w przypadku łączenie między wielkościami (tu wyłącznie między jamnikami miniaturowymi i jamnikami króliczymi) wszystkie szczenięta otrzymują metryki z wpisem rasy analogicznym do rasy matki. W związku z tym unieważnia się wcześniejsze postanowienia w tej kwestii. Ewentualne przekwalifikowania między odmianami mogą nastąpić po ukończeniu przez psa 15-miesięcy.

Championaty młodzieżowe

Dla jamników króliczych mogą być przyznane wyłącznie na podstawie uzyskanych tytułów Zwycięzca Młodzieży w rasie jamnik króliczy.
Dla jamników miniaturowych mogą być przyznane wyłącznie na podstawie uzyskanych tytułów Zwycięzca Młodzieży w rasie jamnik miniaturowy.

* * *

Reproduktory i szczenięta

Na naszej stronie zamieszczamy informacje o reproduktorach (ze zdjęciami psów i ich rodowodami). Dla członków Klubu, którzy mają opłaconą składkę za rok bieżący, informacje te zamieszczane są bezpłatnie, dla innych osób zainteresowanych umieszczeniem takich informacji opłaty wynoszą:
- za umieszczenie psa na liście reproduktorów 100 zł za rok,
- informacja o miocie 50 zł za 3 miesiące.
Dane do listy reproduktorów oraz aktualizacje zamieszczonych już informacji prosimy przesyłać na adres Klubu (pocztą lub e-mailem).

* * *

Rodowody Jamników

Zarząd Główny przychylił się do wniosku Klubu Jamnika i wyraził zgodę na zamieszczanie w rodowodach symboli oznaczających wielkość i rodzaj włosa. Symbole te będą wpisane w rodowodach szczeniąt urodzonych po 01.01.2003, będą one stanowiły integralną część numeru PKR.

Podajemy objaśnienia skrótów:
duże litery oznaczają rodzaj włosa: K - włos krótki D - włos długi S - włos szorstki
małe litery oznaczają wielkość: s - standardowy m - miniaturowy k - króliczy

Przykładowy nr rodowodu: PKR IV- 00000 Ks (jamnik krótkowłosy standardowy).

* * *

Regulamin Przeglądu Licencyjnego

1. Przegląd licencyjny jest organizowany raz w roku przy Klubowej Wystawie Jamników. Klub zajmuje się przygotowaniem przeglądu i pokrywa koszty związane z jego organizacją.

2. Przeglądu może dokonać wyłącznie Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny wyznaczony przez Zarząd Klubu.

3. Do przeglądu mogą przystąpić wyłącznie psy i suki, które posiadają już kwalifikację hodowlaną i są własnością członków Klubu Jamnika Związku Kynologicznego w Polsce.

4. Przegląd ma na celu szczegółową ocenę psa/suki ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości hodowlanej.

5. Niepomyślne przejście przeglądu nie skutkuje skreśleniem psa/suki z listy psów/suk hodowlanych, chyba, że stwierdzone podczas niego wady są jednoznacznie wymienione we wzorcu rasy jako wady dyskwalifikujące. W innych przypadkach przegląd można powtórzyć jeden raz.

6. Opis psa/suki i wynik przeglądu zostaną zapisane w protokóle przeglądu licencyjnego, wzór protokółu stanowi załącznik do tego regulaminu.

7. Psy i suki, które pomyślnie zaliczą przegląd mogą na podstawie protokółu uzyskać wpis do rodowodu: "klubowy przegląd licencyjny zaliczony pozytywnie".