Walne Zgromadzenie Członków Klubu Jamnika - 25.03.2012r.

W dniu 25.03.2012 (niedziela) o godz. 11.00 w Poznaniu na terenie AWF ul. Królowej Jadwigi 29/37 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Jamnika.
Warunkiem udziału w zebraniu jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący. Wysokość składki nie uległa zmianie i nadal wynosi 40,00 zł (w przypadku składki rodzinnej jest to 40,00 zł + 20,00 zł za każdą następną osobę). Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Oddziału Szczecińskiego ZKwP, przy którym swoją siedzibę ma Klub Jamnika. Podajemy numer konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585 (Przypominamy o wpisaniu w tytule wpłaty: „Klub Jamnika składka za rok ...”)
Składkę można opłacić również bezpośrednio przed zebraniem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
a. Zarządu Klubu.
b. Sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Przedstawienie planu pracy na rok 2012.
12. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór na okres kadencji: członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.